Popis podmienok získavania a spracúvania osobných údajov

1.

Dokument je vypracovaný podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákona č. 18/2018 Z. z.“)

 

2.

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania a sprístupňovania osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti Promi Servis s.r.o..

 

Prevádzkovateľ

 

                1.

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť Promi Servis s.r.o., so sídlom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava, IČO: 50 750 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 117937/B (ďalej „firma“).

 

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

1.

Účel spracúvania osobných údajov vo vzťahu ku Klientovi je:

predzmluvné a zmluvné vzťahy – záujem Klienta o služby firmy Promi Servis vo forme napr. žiadosti

o cenovú ponuku, poradenstva, objednávky služieb alebo priameho plnenia zo zmluvného vzťahu;

 

                2.

Ďalšie účely spracúvania osobných údajov súvisiace s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov môžu byť uvedené v jednotlivých zmluvách o obchodoch uzavretých medzi klientom a firmou Promi Servis, prípadne v aktuálnych obchodných podmienkach firmy.

 

 

Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov

 

1.

Firma získava a spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v dokumentoch o obchodoch, ktoré bude Klient uzatvárať s formou a v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté firme na dokumentoch, formulároch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi firmou a Klientom.

Zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva aj z prílohy č. 1 tohto dokumentu.

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

1.

Osobné údaje firma získava a spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., najmä na základe súhlasu dotknutej osoby podľa  § 14 zákona č. 18/2018 Z. z.

 

 

 

                Sprístupnenie a poskytovanie osobných údajov

 

1.

Firma neposkytuje a ani nesprístupňuje osobné údaje tretím osobám s výnimkou tých tretích osôb, ktorým na to vyplýva právny nárok z príslušných právnych predpisov alebo je ich poskytnutie alebo sprístupnenie medzi Klientom a firmou zmluvne dohodnuté.

 

 

                Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

 

1.

Osobné údaje budú spracúvané s použitím čiastočných ako úplne automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, zabezpečeným a chráneným spôsobom v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, zákonom č. 18/2018 Z. z. a súvisiacimi predpismi o ochrane osobných údajov.

 

2.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z. z. na základe písomnej žiadosti adresovanej firme nasledovné práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom
  • Právo na opravu osobných údajov
  • Právo na výmaz osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 

3.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene firmy vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov) alebo zo zmluvy uzavretej medzi sprostredkovateľom a firmou. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene firmy preukázaním preukazu zamestnanca firmy, prípadne iným dokladom vydaným firmou.

 

4.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese minitechnika@gmail.com.

 

 

COOKIES

 

Táto webová stránka používa na poskytovanie služieb personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webovej stránky s tým súhlasíte.

Súborom cookie sa v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré server pošle prehliadaču a ten ich uloží na počítači používateľa.

Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto údaje posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov.

Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server.

Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné).

Cookies nie sú priamo viazané na vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú vaše prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Ako Google využíva súbory cookie zistíte na nasledujúcej stránke:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

 

Bratislava, dňa 25.05.2018

 

 

Príloha č.1

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategórie dotknutých osôb

Kategória osobných údajov

Lehota na výmaz OÚ

Katogória príjemcov

Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné)

IS - Faktúry

 

vedenie účtovnej agendy prevádzkovateľa súvisiacej s vyúčtovaním poskytnutých alebo prijatých služieb

 

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zmluvní partneri prevádzkovateľa

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

- trvalé pobyt, prechodný pobyt, bydlisko, miesto podnikania

- telefonický kontakt, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu, podpis

 

10 rokov

daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Agenda zmluvných partnerov

 

vedenie spisovej agendy zmluvných partnerov v rozsahu nevyhnutnom na účely plnenia zmluvných povinností a výkonu práv

 

-  zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

zmluvní partneri prevádzkovateľa

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

- podpis,

- rodinný stav,

- štátna príslušnosť

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

- telefonický kontakt, e-mail

- bankové spojenie, číslo účtu

 

10 rokov

daňový úrad, orgány štátnej a verejnej správy, orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a online webových nástrojov ( Optimizely, Google Adwords, Google Analytics, Google Webmaster Tools, GTM, Majestic, Activecampaing), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Personalistika a mzdy

plnenie povinností prevádzkovateľa v postavení zamestnávateľa, ktoré  súvisia s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, výkone funkcie konateľa), vrátane predzmluvných vzťahov, ako aj plnenie povinností prevádzkovateľa ako obchodnej spoločnosti vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve, zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

- zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

 

zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci, konatelia a spoločníci

- meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,

- rodné číslo, dátum a miesto narodenia,

- podpis,

- rodinný stav,

- štátna príslušnosť, štátne občianstvo,

- trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,

- pohlavie,

- údaje o vzdelaní,

- spôsobilosť na právne úkony,

- poberanie prídavkov na deti,

- mzda, odmena a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon práce alebo funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti,

- údaje o odpracovanom čase,

- údaje o bankovom účte fyzickej osoby,

- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,

- údaje o pracovnej neschopnosti,

- údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,

- údaje o zmenenej pracovnej schopnosti,

- údaje o zamestnávateľoch,

- pracovné zaradenie a deň začiatku pracovného pomeru alebo pracovnej činnosti,

- údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

- údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa

- údaje z potvrdenia o zamestnaní,

- údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov,

- údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,

- údaje z dokladu o bezúhonnosti,

- údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku,

- údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne,

- osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,

- údaje uvedené v životopise

 

10 rokov

sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne,

daňový úrad,

doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti,

orgány štátnej správy a verejnej moci na

výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát

práce), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej správy,

iný oprávnený subjekt

 

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive) a portály v správe prevádzkovateľa.

bezpečnostný projekt

IS – Zmluvy

 

vedenie agendy uzavretých zmlúv (napr. darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičkách, zmluvy o spolupráci a iné)

 

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení predpisov

- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom

- titul, meno a priezvisko

- dátum narodenia

- trvalý pobyt resp. prechodný pobyt

- bankové spojenie a číslo bankového účtu

 

10 rokov

orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt

IS – Kurzy a Podujatia

 

prihlasovanie sa na kurzy a/alebo podujatia organizované prevádzkovateľom realizované prevádzkovateľom alebo treťou stranou;

 

- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (súhlas dotknutej osoby; prezmluvné a zmluvné vzťahy)

fyzické osoby v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (záujemcovia o webinár a/alebo podujatie)

riezvisko

-priezvisko

- e-mailová adresa

- trvalý pobyt resp. prechodný pobyt

 

10 rokov

orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútori, iný oprávnený subjekt

poskytovatelia webových služieb tzv. cloudových riešení a účtov (Google Drive), iný oprávnený subjekt

bezpečnostný projekt